Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

zasady publikacji

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje czytelnikom nieograniczony i natychmiastowy dostęp do publikowanych treści badań naukowych wspierając w ten sposób globalny obieg informacji naukowej.

Prawa autorskie

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).  Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Zasady etyki wydawniczej

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym PJT stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct):

PJT monitoruje przestrzeganie zasad ww. Kodeksu przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.

PJT przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.

PJT dochowuje standardów edytorskich.

PJT wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę.

PJT informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.

PJT wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financil disclosure”).

PJT dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Szczegółowe informacje na temat zasad etyki publikacyjnej można znaleźć tutaj: https://www.elsevier.com/about/policies/publishingethics.

Obowiązki Redakcji PJT:

prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;

podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez PJT w sposób jawny i przejrzysty;

zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązki Autorów:

Autorzy składają oświadczenie, że zapoznali się z zasadami etyki obowiązującymi w PJT;

Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym;

Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe oraz adresy mailowe użyte w trakcie rejestracji użytkowników tej witryny będą wykorzystane wyłącznie dla celów określonych przez redakcję niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych innych celach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków, adres korespondencyjny: ul. 29 listopada 130 pok. 407, 31-406 Kraków. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844